THUMBNAIL SIZEStandard image

https://mattjenkinsforcongress.com/wp-content/uploads/2018/09/post_02-160x160.jpg

SMALL SQUARE SIZEFade to gray

https://mattjenkinsforcongress.com/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

SMALL SQUARE SIZEFlip image

https://mattjenkinsforcongress.com/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

FULL SIZEZoom in

https://mattjenkinsforcongress.com/wp-content/uploads/2018/09/post_02.jpg

LARGE SQUARE SIZEZoom in & gray

https://mattjenkinsforcongress.com/wp-content/uploads/2018/09/post_02-1280x1200.jpg

HARD ROUNDED SHAPEFade from grayscale

https://mattjenkinsforcongress.com/wp-content/uploads/2018/09/post_08-1280x1200.jpg

LARGE RECTANGLE SIZE / SOFT ROUNDED SHAPEScroll effect

https://mattjenkinsforcongress.com/wp-content/uploads/2018/09/inner_products-720x1100.jpg

LARGE VERTICAL RECTANGLE SIZEZoom in & content

https://mattjenkinsforcongress.com/wp-content/uploads/2018/09/post_02-720x1200.jpg

Headline & Button

1 VISIBLE SLIDESImage Slider

post_07
post_05
post_01

4 VISIBLE SLIDESImage Slider

SMALL GAPMasonry Image Grid

LARGE GAPMasonry Image Grid

https://mattjenkinsforcongress.com/wp-content/uploads/2023/08/Matt_Jenkins_NewLogo_White.png
Paid for by Matt Jenkins for Congress
Popular Links
How Can You Help